Бакалаврын хөтөлбөр


Д/д Хөтөлбөрийн нэрс   Нарийвчилсан чиглэл
1 Багш сургуулийн өмнөх боловсрол 1 Сургуулийн өмнөх боловсролын багш 
2 Багш,бага ангийн боловсрол 2 Бага ангийн багш
3 Багш, математикийн боловсрол 3 Математикийн багц
4 Мэдээлэл зүйн багц
4 Багш, байгалийн ухааны боловсрол 5 Физик
6 Хими
7 Биологи
8 Газар зүй
5 Багш, нийгмийн ухааны боловсрол 9 Түүх 
10 Нийгмийн ухаан
6 Багш, урлагийн боловсрол 11 Дизайн технологи
12 Дүрслэх урлаг
13 Зурагзүй дизайн
14 Хөгжмийн багш
7 Багш, монгол хэл уран зохиолын боловсрол 15 Монгол хэлний багш
8 Багш, гадаад хэлний боловсрол 16 Англи хэл 
17 Орос хэл
18 Хятад хэл
19 Солонгос хэл
20 Герман хэл
21 Япон хэл
9 Багш, биеийн тамирын боловрол 22 Биеийн тамирын багш
10 Боловсрол судлал 23 Боловсрол судлаач
11 Нийгмийн ажил 24 Нийгмийн ажилтан
12 Сэтгэл судлал 25 Сэтгэл судлаач
13 График дизайн 26 Дизайнер
14 Сэтгүүлзүй 27 Сэтгүүлч
15  Спортын дасгалжуулагч 28 Дасгалжуулагч
16 Хувцасны дизайн 29 Хувцасны дизайнер
17 Багш, тусгай боловсрол 30  
18 Багш,насан туршийн боловсрол 31