МУБИС-ИЙН ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛ


Эрдмийн зөвлөл нь дор дурдсан чиг үүргийг гүйцэтгэнэ:

  • Эрдмийн зөвлөл нь сургалт, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын чиглэлийг тогтоож, түүний онол, аргазүйн түвшин, ач холбогдол, үр дүнг  хэлэлцэж дүгнэлт гаргах, санал зөвлөмж өгөх зэргээр сургалт-аргазүй, судалгааны ажлыг удирдлагаар хангаж, сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлын бодлогыг тодорхойлж,   баримтлах  дүрэм, журам, заавар, бүтцийн нэгжийн дүрмүүдийг батална.  Эрдмийн зөвлөлийн дарга нь тухайн сургуулийн захирал байна.
  • Эрдмийн зөвлөл нь Захирлын үйл ажиллагааны тайланг жил тутамд хэлэлцэж, захирлын ажил үүргийн гүйцэтгэлд дүгнэлт өгнө.
  • Эрдмийн зөвлөл нь сургуулийн дүрэм, боловсролын байгууллагыг хөгжүүлэх бодлого, төлөвлөгөө, хөтөлбөр, багш, ажилтны цалин хөлс, нийгмийн асуудлаар санал өгөх эрхтэй.
  • Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд үндсэн нэгжийн төлөөллийг жигд оролцуулж, зөвлөлийн бүрэлдэхүүний эрхийг бүрэн хангахтай холбоотой асуудлыг эрдмийн зөвлөлийн  дүрэмд тусгана.
  • Эрдмийн зөвлөл өөрийн чиг үүрэгт хамаарах үндсэн асуудлаар төрөлжсөн хороодтой байж болно.

1

 Эрдэмийн зөвлөлийн

дарга

 Д.Мөнхжаргал –  МУБИС-ийн захирал, доктор (Ph.D).

2

 Эрдэмийн зөвлөлийн орлогч  дарга

 Л.Цэрэнсодном –Эрдэм шинжилгээ хамтын ажиллагаа эрхэлсэн
                           дэд захирал, доктор (Ph.D), профессор.

3

 Эрдэмийн зөвлөлийн

гишүүн

 Х.Тамир – Сургалт хамтын ажиллагаа эрхэлсэн дэд захирал,
                         доктор (Ph.D), дэд профессор.

4

 Эрдэмийн зөвлөлийн

гишүүн

 Л.Ганцэцэг – Эдийн засаг, хамтын ажиллагаа эрхэлсэн
                             дэд захирал, доктор (Ph.D), дэд профессор.

5

 Эрдэмийн зөвлөлийн

нарийн бичгийн дарга

 Ч.Болдбаатар – доктор (Ph.D).

6

 Эрдэмийн зөвлөлийн гишүүн

 Ж.Нарантуяа – БШУЯ-ны Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын мэргэжилтэн

7

 Эрдэмийн зөвлөлийн гишүүн

 Б.Жадамбаа – ШУА-ийн дэд ерөнхийлөгч, академич, доктор (Sc.D), профессор.

8

 Эрдэмийн зөвлөлийн гишүүн

 Н.Бэгз – Боловсролын хүрээлэнгийн захирал, академич
               доктор (Sc.D),профессор.

9

 Эрдэмийн зөвлөлийн гишүүн

 Р.Туяа - БМДИ-ийн Захилгат сургалтын албаны дарга, доктор (Ph.D).

10

 Эрдэмийн зөвлөлийн гишүүн

 Р.Нямсүрэн - Архангайн Багшийн сургуулийн захирал, доктор (Ph.D).

11

 Эрдэмийн зөвлөлийн гишүүн

 Ч.Пүрэвдорж – БСТ-ийн профессорын багийн ахлагч,
                            доктор (Sc.D), профессор.

12

 Эрдэмийн зөвлөлийн гишүүн

 Ц.Өнөрбаян – МоСС-ийн захирал, доктор (Sc.D), профессор.

13

 Эрдэмийн зөвлөлийн гишүүн

 Р.Базарсүрэн – ФТС-ийн захирал, доктор (Ph.D), профессор.

14

 Эрдэмийн зөвлөлийн гишүүн

 Ц.Батхүү – МаСС-ийн захирал, доктор (Ph.D), профессор.

15

 Эрдэмийн зөвлөлийн гишүүн

 Г.Пунсалпаамуу – БУС-ийн захирал, доктор (Ph.D), профессор.

16

 Эрдэмийн зөвлөлийн гишүүн

 Г.Цогзолмаа – ГХС-ийн захирал, доктор (Ph.D), дэд профессор.

17

 Эрдэмийн зөвлөлийн гишүүн

 Ж.Батдэлгэр – СӨБС-ийн захирал, доктор (Ph.D), профессор

18

 Эрдэмийн зөвлөлийн гишүүн

 Д.Энхцэцэг – БС-ийн захирал, доктор (Ph.D).

19

 Эрдэмийн зөвлөлийн гишүүн

 Д.Мандах - БоСС-ийн захирал, доктор (Ph.D).

20

 Эрдэмийн зөвлөлийн гишүүн

 Ц.Эрдэнэцог - ДУТС-ийн тэнхмийн эрхлэгч, доктор (Sc.D), профессор.

21

 Эрдэмийн зөвлөлийн гишүүн

 Ж.Батбаатар – МоСС-ийн тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D),
                           профессор.

 22

 Эрдэмийн зөвлөлийн гишүүн

 С.Энхбаяр- МоСС-ийн тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D),
                           профессор.

 23

 Эрдэмийн зөвлөлийн гишүүн

 Л.Уртнасан - БТС-ийн тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D),
                          дэд профессор.

 24

 Эрдэмийн зөвлөлийн гишүүн

 Д.Сэрээтэрдорж – ДУТС-ийн  тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D),
                          дэд профессор.

 25

 Эрдэмийн зөвлөлийн гишүүн

 Ц.Бурмаа – ГХС-ийн тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D),
                                дэд профессор.

 26

 Эрдэмийн зөвлөлийн гишүүн

 Г.Бямбацэрэн - БаС-ийн  тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D),
                           дэд профессор.

 27

 Эрдэмийн зөвлөлийн гишүүн

 Т.Нэмэхжаргал – ТНУС-ийн  тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D),
                           дэд профессор.

 28

 Эрдэмийн зөвлөлийн гишүүн

 Б.Хоролдагва – МаСС-ийн  тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D),
                           дэд профессор.

 29

 Эрдэмийн зөвлөлийн гишүүн

 Ч.Байгалмаа– БоСС-ийн тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D),
                           дэд профессор.

 30

 Эрдэмийн зөвлөлийн гишүүн

 Р.Мижиддорж – КМТС-ийн тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D).

 31

 Эрдэмийн зөвлөлийн гишүүн

 О.Мягмар – БоСС-ийн багш, доктор (Ph.D), профессор.

 32

 Эрдэмийн зөвлөлийн гишүүн

 Е.Батчулуун –БУС-ийн багш, доктор (Ph.D) профессор.

 33

 Эрдэмийн зөвлөлийн гишүүн

 С.Эрдэнэмаам –ГХС-ийн багш, доктор (Ph.D) профессор.

 34

 Эрдэмийн зөвлөлийн гишүүн

 Ц.Гантулга – ТНУС-ийн багш, доктор (Ph.D) профессор.

35

 Эрдэмийн зөвлөлийн гишүүн

 С.Түмэндэлгэр - ТНУС-ийн багш, доктор (Ph.D) профессор.

36

 Эрдэмийн зөвлөлийн гишүүн

 Л.Алтансувд - СӨБС-ийн багш, доктор (Ph.D) дэд профессор.

37

 Эрдэмийн зөвлөлийн гишүүн

 Г.Энхсайхан - БТС-ийн багш, доктор (Ph.D)