Дотоод ажлын алба


МУБИС-ийн Дотоод ажлын алба нь МУБИС-ийн хүний нөөцийн бодлого боловсруулан хэрэгжүүлэх, эрх зүйн орчинг Монгол Улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль тогтоомж тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан бусад эрх зүйн актын хүрээнд бүрдүүлэн, хэвшүүлэх хэвлэл мэдээлэл олон нийттэй харьцах харилцааг хариуцан ажиллах, захирлуудын өдөр тутмын ажилд туслан МУБИС-ийн дотоод ажлыг хариуцан ажиллах зэрэг үндсэн чиг үүрэгтэй.

МУБИС-ийн Дотоод ажлын алба нь бусад нэгжүүдийн ажлын уялдаа холбоо, ажил үүргийг зохицуулах, тэдгээрийн ажлын төлөвлөгөө, тайланг хэлэлцэх,  дүгнэх ажлыг зохион байгуулж ажиллана.

Дотоод ажлын албаны бүрэлдэхүүн:

НЭРС

АЛБАН ТУШААЛ

УТАС

ӨРӨӨ

Н.Амарбаясгалан

Дотоод ажлын албаны дарга

321944

“А” байр 216 тоот

Б.Оюунгэрэл

Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн, захирлын туслах

326010

“А” байр 205 тоот

Г.Эрдэнэчимэг

Хүний нөөцийн менежер

322039

“А” байр 217 тоот

Т.Дуламрагчаа

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн

99048082

“А” байр 118 тоот

Д.Отгонцэцэг

Архивын эрхлэгч

326179

“А” байр 209 тоот

Т.Эрдэнэчимэг

Нарийн бичгийн дарга

326179

“А” байр 209 тоот

И.Пагмасүрэн

Эмч

96631395

“А” байр 224 тоот

Б.Эрхбат

Эрх зүйч

311764

“А” байр 103 тоот

Дотоод ажлын албанд ажлын байранд тавигдах шаардлага, нийтээр дагаж мөрдөх дүрэм журам, байгууллагын болон мэргэжлийн ёс зүйн хэм хэмжээ, бусад асуудал ба байгууллагын дотоод үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар санал хүсэлтийг хүлээн авч, холбогдох шатны мэргэжилтэн, алба, удирдлагаар  шийдвэрлүүлэх ба тус албаны талаархи дэлэгрэнгүй мэдээллийг Дотоод ажлын албаны даргад хандаж буюу байгууллагын дотоод журамтай танилцан хүлээн авах боломжтой.