Доктор, профессорын судалгааны чиглэл


Захиргаа

Боловсрол судлалын сургууль

Математик, байгалийн ухааны сургууль

Нийгэм хүмүүнлэгийн ухааны сургууль

Урлаг, биеийн тамирын сурууль

Багшийн сургууль

Сургуулийн өмнөх боловсролын сургууль

Архангайн багшийн сургууль