Клубүүдийн зөвлөлийн дүрэм


Оюутны Холбооны дэргэдэх Клубүүдийн зөвлөлийн дүрэм

Нэгдүгээр бүлэг:

1-дүгээр зүйл. Нийтлэг үндэслэл

1.1 Энэ дүрмийн зорилт Монгол Улсын  Боловсролын Их Сургуулийн Клубүүдийн зөвлөл/цаашид КЗ гэх/, Монгол Улсын Боловсролын Их Сургуулийн  клубүүдийн зорилго үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, бүтэц зохион байгуулалт, Дарга, Дэд дарга, Ерөнхий нарийн бичгийн дарга, удирдах зөвлөлийн гишүүд, тэдгээрийн бүрэн эрхийн хугацаа, эрх үүрэг, хүлээх хариуцлагыг тодорхойлохтой холбоотой харилцааг зохицуулахад оршино.

 1. МУБИСОХ-ны дэргэдэх Клубүүдийн зөвлөл нь Клубүүдийг нэг эгнээнд нэгтгэн аливаа төр захиргааны байгууллагаас  хараатбус, ашгийн бус, гишүүддээ үйлчилдэг байгууллага байна.
 2. МУБИСОХ-ын дэргэдэх Клубүүдийн зөвлөл Үндсэн хууль, МУБИС-ийн дүрэм, Төрийн бус байгууллагын тухай хууль тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад акт болон энэ дүрмийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулна.
 3. МУБИСОХ-ны хаяг:Монгол улс Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Багатойруу-14, МУБИС-ийн Хичээлийн  хоёрдугаар байрны 1-рдавхар 106 тоот өрөөнд байрлана.
  1. Харилцах утас: 99714542, 99717285
  2. Электрон шуудан: msue. kz@yahoo.com
  3. МУБИС- Клубүүдийн удирдах зөвлөл /facebook/
  4. Шуудангийн хаяг: Улаанбаатар-210648
  5. МУБИСОХны дэргэдэх Клубүүдийн зөвлөл өөрийн тамга, тэмдэг, туг, сүлддуу, үнэмлэх, уриа, дуулал, хэвлэмэл хуудас, мэдээллийн сонинтой байж болно.
  6. Клубүүдийн зөвлөл бүх шатны байгууллага албан бичгийн хэвлэмэл хуудастай байна.

2-дугаар зүйл. МУБИС-ийн Оюутны холбооны дэргэдэх Клубүүдийн зөвлөл

2.1 МУБИС-ийн Оюутны холбооны дэргэдэх Клубүүдийн зөвлөл нь /цаашид КЗ гэх/ МУБИСОХ-ны дэргэдэх оюутны клубүүдийн үйл ажиллагааг зангидан удирдаж, клубийн оюутнуудын нийтлэг эрх ашиг, сонирхлыг хамгаалж, энэхүү дүрмийг мөрдлөгө болгон ажиллах МУБИСОХ-ны нэгж байгууллага мөн.

2.2 КЗ нь үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, төсөв, зардлын тайланг зохих журмын дагуу оюутны холбоонд тогтоогдсон хугацаанд гаргаж өгнө.

2.3 КЗ-ийн хурал нь байнгын  тогтмол байх ба ээлжит болон ээлжит бус хуралтай байна. Ээлжит хурлыг 7 хоног бүрт 1 удаа тогтмол хуралдуулах бөгөөд хурал хийх өдрийг гишүүдийн олонхийн саналаар баталгаажуулна.

2.4 Шаардлагатай бол ээлжит бус хурлыг хуралдуулах бөгөөд КЗ-ийн дарга зарлах ба КЗ–ийн гишүүдийн олонхийн саналаар зохион байгуулж болно. Ийнхүү гишүүдийн олонхийн саналаар ээлжит бус  хурал зарлан хуралдуулахдаа КЗ-ийн даргад уг хурлаар хэлэлцэх асуудлыг урьдчилан мэдэгдэнэ.

Хоёрдугаар бүлэг:

3-дугаар зүйл МУБИСОХ-ын дэргэдэх КЗ-ийн эрхэм зорилго үйл ажиллагааны үндсэн зарчим, чиглэл

3.1 МУБИС -ийн Клубүүдийн зөвлөл тэргүүлэгч бүрэлдэхүүн нь 3 /тэргүүн, дэд тургүүн, нарийн бичиг, Урлаг,  спорт, хүмүүнлэг, сургалт/  хүн байна.

3.2 МУБИС-ийн КЗ өөрийн гэсэн төсөв санхүүтэй байх /оюутны холбооны нийт төсвийн 10 %/ түүнийг захиран зарцуулах эрхтэй.

3.3МУБИС-ийн КЗ нь өөрийн эрх статустай байгууллагын журмаар ажиллана.

3.4 МУБИС-ийн КЗ нь клубийн үйл ажиллагааг батламжилна. Батламж аваагүй тохиолдолд үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно.

3.5 МУБИС-ийн КЗ клубүүдийн эрхийг хамгаалж ажиллана.

3.7 МУБИС-ийн КЗ нь клубүүдийн батламжлагдсан үйл ажиллагааг МУБИС- ийн болон бусад сургуульд бүрэн эрхтэй явагдана.

3.8 МУБИС-ийн Клубүүдийн төсөлт үйл ажиллагаа МУБИС- ийн хэмжээнд явагдах ба тодорхой чиглэлтэй байна.

3.9 МУБИС-ийн КЗ санхүүгийн хүрээнд ба үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллана.

3.10 МУБИС-ийн КЗ санхүүгийн дэмжлэг авсан  клуб 5 хоногийн дотор тайлан тооцоо ирүүлнэ.Баримт тамга тэмдэг гарын үсэг үнэн зөв байна.

3.11 МУБИС-ийн КЗ батламж аваагүй клубийн үйл ажилагааг дэмжихгүй.  Мөн КЗ-ийн дүрэм болон хурлын дэгийг зөрчсөн клубийг үйл ажиллагааг дэмжихгүй.

3.12 МУБИС-ийн КЗ-с санхүү төсөл авсан клуб тайлан өгөхгүй 5 хоногоос хэтэрсэн болон худал баримт бичиг өгсөн тохиолдолд клубийн батламж бичгийг хураана

3.13 МУБИС-ийн КЗ-д бүх клубүүдийн танилцуулга, таних тэмдэг, ажлын төлөвлөгөө, гишүүдийн бүртгэлийн хуудас зайлшгүй байна бичиг баримт үнэн зөв бүрэн ойлгомжтой байна.

3.14 КЗ –ийн гишүүд/ клубийн тэргүүн / захирах захирагдах хэм хэмжээг баримталдаг байх

3.15 КЗ- ийн журамт үүргийг мөрдөөгүй клубийн тэргүүнийг үүрэгт ажилаас чөлөөлнө

3.16 КЗ-ийн хуралд улиралд 3 удаа ирээгүй клубийн тэргүүнийг үүрэгт ажлаас чөлөөлнө.

3.17 МУБИС- ийн клубүүд журамт үүргийг мөрдөж байх ерөнхий зарчимтай.

Гувдугаар бүлэг

4-дүгээр зүйл. Клубүүдийн зөвлөлийн чуулган, түүний эрх үүрэг

4.1 Клубүүдийн зөвлөлийн эрх барих дээд байгууллага нь МУБИСОХ байна.

4.2 Клубүүдийн зөвлөлийн их чуулганыг Оюутны холбооны тэргүүн болон клубүүдийн зөвлөлийн тэргүүн санал болгосон тохиолдолд зарлана.

4.3 Чуулганд МУБИС-ийн оюутны холбооны удирдах зөвлөл, хяналтын зөвлөлийн гишүүд болон хариуцлагатай гишүүн /клубүүдийн тэргүүн/-ий хамт 2 клубийн удирдах зөвлөлийн гишүүн оюутан төлөөлөгчөөр оролцоно.

4.4 Чуулган дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ.

4.2.1 Клубүүдийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны тайлан, төлөвлөгөөг хэлэлцэх, үнэлэлт дүгнэлт өгөх.

4.2.2 Клубүүдийн зөвлөлийн тэргүүн болон КЗ-ийн тэргүүлэгчдийг сонгох, чөлөөлөх.

Дөрөвдүгээр бүлэг

5-дугаар зүйл КЗ-ийн удирдах зөвлөлийн эрх

5.1 МУБИСОХ-ны дэргэдэх КЗ-ийн Удирдах зөвлөл нь гишүүн клубүүдийн тэргүүнүүдээс бүрдэнэ.

5.2 ОХ-ны дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, шинэчлэн найруулах талаар санал гаргах, төслийг ОХ-нд КЗ-ийн даргаар дамжуулан өргөн барих

5.3 КЗ-ийн зорилтууд, өдөр тутмын үйл ажиллагаа, зохион байгуулалтын асуудал зэргийг хэлэлцэн шийдвэрлэнэ.

5.4 КЗ-ийн хуралтай холбоотой бусад асуудлыг хуралд баримтлах журмаар зохицуулна.

5.5 Клубийн тэргүүн өөрийн санал болгосон тохиолдолд үүрэгт ажиллаа чөлөөлөгдөнө

6-дугаар зүйл КЗ–ийн тэргүүн, түүний бүрэн эрх

6.1 КЗ-ийн тэргүүн нь КЗ-ийн их чуулганаар сонгогдсон ОХ-ны удирдах зөвлөлийн гишүүн, КЗ-ийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлж, байнгын тогтвортой үйл ажиллагаа явуулах эрх, үүрэг бүхий сонгуульт ажилтан юм.

6.2 дугаар зүйл КЗ–ийн Тэргүүн дараах эрх эдэлнэ.

6.2.1 Дүрэм, журам, шийдвэр, санал, уриалга, мэдэгдэл гарган тухайлсан асуудлаар тодорхой байр суурь баримтлан ажиллах

6.2.2 КЗ-ийн дэд дарга, нарийн бичгийг удирдах зөвлөлд санал болгон батлуулах.

6.2.3 КЗ-ийн удирдах зөвлөлийн гишүүний ажил үүргийн биелэлтэнд дүгнэлт хийн хариуцлага хүлээлгэх, урамшуулах.

6.2.4 КЗ-ийн гишүүн клубийн тэргүүн ёс зүйн болон бусад зөрчил гаргасан тохиолдолд клубийн тэргүүнийг огцруулах хасах.

6.2.5 КЗ-ийн Удирдах зөвлөлийн ээлжит болон ээлжит бус хуралдааныг зарлан хуралдуулах

6.2.6 КЗ-ийн хурлыг даргалах, хүндэтгэн үзэх шалтгаантайгаар хурлын товыг өөрчлөх, ээлжит бус хуралдааныг зарлах

6.2.7 Хүндэтгэн үзэх шалтгаантайгаар КЗ-ийн гишүүнд чөлөө өгөх

6.2.8 КЗ-ээс зохион байгуулж буй үйл ажиллагааг албан ёсоор нээх

6.2.9 КЗ-ийн гишүүдэд үүрэг даалгавар өгөх

6.2.10 КЗ-ийн гишүүдийг шагнал, урамшуулал, хөнгөлөлтөнд нэр дэвшүүлэх, шагнах, урамшуулах

6.2.11 КЗ-ийн гишүүн клубүүдээс ирсэн төслийг МУБИСОХ-ны тэргүүнд танилцуулах, шаардлагатай төсвөөр дэмжүүлэх

6.2.12 ОХ-ны дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах санал гаргах

6.2.13 Энэхүү дүрэмд заасан бусад эрх эдэлнэ.

7-дугаар зүйл КЗ–ийн дарга дараах үүрэг хүлээнэ.

7.1 ОХ-ны тэргүүн, ОХ-ны хурлаас өгсөн үүрэг даалгаварыг КЗ-ийн хурал дээр цаг тухайд нь мэдэгдэх, биелүүлэх, биелүүлээгүй тохиолдолд хариуцлага хүлээх,

7.2 КЗ-ийн үйл ажиллагааг байнгын тогтвортой явуулж, нийтэд нээлттэй байлгах,

7.3 КЗ-ийн өмч, эд хөрөнгийг хариуцах, хүлээн авч дараагийн даргад хүлээлгэн өгөх,

7.4 Салбар сургуулийн оюутнуудын,  ОЗ-ийн гишүүд, КЗ-ийн гишүүн клуб, клубийн гишүүдээс  гаргасан саналыг хүндэтгэн үзэж, хэрэгжүүлэх бололцоог хангах, хамтран ажиллах,

7.5 ОХ, ОЗ-ийн нэр төр, үйл ажиллагаанд хүндэтгэлтэй хандах,

7.6 Олонхийн саналыг хүндэтгэх, 

7.7 Бусад МУБИСОХ-ны салбар зөвлөлүүдийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх

7.8 КЗ–ийн даргын хувьд энэ дүрмийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих

7.9 Албан үүргээ гүйцэтгэж чадахгүй бол өөрийн хүсэлтээр албан тушаалаасаа чөлөөлөгдөх

7.10 КЗ-ийн үйл ажиллагаа болон КЗ-ийн нэр хүндтэй холбоотой асуудалд гишүүдийн нэрийн өмнөөс хариуцлага хүлээх

7.11 Өөрийн үйл ажиллагааны улмаас үүссэн хариуцлагыг бүрэн хүлээх

7.12 Дүрэмд заасан бусад үүрэг хүлээнэ.

Тавдугаар бүлэг

8-дугаар зүйл Клубүүдийн  зөвлөлийн дэд тэргүүн түүний эрх

 1. МУБИС-ийн КЗ-ийн Дэд дарга байна.
 2. КЗ-ийн Дарга Дэд даргыг санал болгосноор Удирдах зөвлөлөөр хэлэлцэх ердийн олонхын саналаар баталгаажуулна.
 3. КЗ-ийн Дэд дарга бүрэн эрхийн хугацаа 1жил байх ба улиран сонгогдож болно.
 4. КЗ-ийн Дарга эзгүйд болон хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн тохиолдолд Дэд дарга орлох буюу бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ.
 5. Дэд дарга олон улсын болон бүс нутгийн оюутан залуусын хөдөлгөөнд КЗ төлөөлөх бүрэн эрхтэй
 6. Клубүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих КЗ-ийн өдөр дутмын дотоод асуудал шийдвэрлэх, жилийн тайлан хөтөлбөртэй танилцах
 7. Албан үүргээ гүйцэтгэж чадахгүй бол өөрийн хүсэлтээр албан тушаалаасаа чөлөөлөгдөх

8.2- дугаар зүйл КЗ-ийн Дэд даргын үүрэг

8.2.1 Журамт үүрэг сахин биелүүлэх

8.2.1 Хурал чуулган хүнтэтгэх

8.2.3 Гишүүдийн олонхын санал хүндэтгэх

8.2.4 Тэргүүний өгсөн үүрэг даалгавар цаг тухайд нь биелүүлэх

 1. Үүрэгт ажил хийгээгүй тохиолдолд хариуцлага хүлээх

8.2.6 Өөрийн үйл ажиллагааны улмаас үүсэн хариуцлагыг бүрэн хүлээх

8.2.7 Дүрэмд заасан бусад үүрэг хүлээнэ.

8.2.8 КЗ-ын тэргүүний эзгүйд орлож үйл ажиллагааг хэвийн явуулах

Зургаадугар бүлэг

9-дүгээр зүйл Клубүүдийн зөвлөлийн Ерөнхий нарийн бичгийн дарга

 1. КЗ-ийн Ерөнхий нарийн бичгийн дарга/цаашид ЕНБД гэх/ КЗ-тэй холбоотой баримт бичгийг хөтлөн явуулах оюутан байна.
 2. КЗ-ийн Даргын санал болгосноор удирдах зөвлөлөөр хэлэлцэн ердийн олонхын саналаар баталгаажуулна
 3. ЕНБД нь бүрэн эрхийн хугацаа1жил байх ба улиран сонгогдож болно.
 4. ЕНБД нь гүйцэтгэх хороог ахлан ажиллана.
 5. ЕНБД нь Удирдах зөвлөлөөс гаргасан тушаал, заавар гүйцэтгэх үүрэгтэй
 6. Клубүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих КЗ-ийн өдөр тутмын дотоод асуудал шийдвэрлэх, Клубүүдийн Жилийн тайлан хөтөлбөртэй танилцах
 7. Албан үүргээ гүйцэтгэж чадахгүй бол КЗ-ийн удирдах зөвлөлийн гишүүд санал хэлэлцэн огцруулах болон өөрийн хүсэлтээр албан тушаалаасаа чөлөөлөгдөх

9.2-КЗ-ийн нарийн бичгийн даргын үүрэг

 1. Журамт үүрэг сахин биелүүлэх
 2. Хурал чуулган хүндэтгэх
 3. Гишүүдийн олонхын санал хүндэтгэх
 4. Тэргүүний өгсөн үүрэг даалгавар цаг тухайд нь биелүүлэх
 5. Үүрэгт ажил хийгээгүй тохиолдолд хариуцлага хүлээх
 6. Өөрийн үйл ажиллагааны улмаас үүсэн хариуцлагыг бүрэн хүлээх
 7. Дүрэмд заасан бусад үүрэг хүлээн
 8. Шаардлагатай бичиг баримтыг хөтлөн явуулах

Долоодугаар бүлэг

10-дугаар зүйл Клубүүдийн зөвлөлийн хяналтын зөвлөл

10.1КЗ-нь Хяналтын зөвлөлтэй байх бөгөөд чуулганаас сонгогдсон байна

/ гишүүнчлэлтэй байж болно/

10.2 КЗ-ийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих

 1. Хувь хүн, КЗ-ийн удирдах зөвлөлийн гишүүд болон МУБИС-ийн оюутны холбооноос хараат бус байна.

11-дүгээр зүйл Хяналтийн зөвлөл дараах эрхтэй

 1. КЗ-ийн дүрмийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих, дүгнэлт хийх
 2. Өмч хөрөнгийн ашиглалт, санхүүгийн ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх болон шаардлагатай тохиолдолд КЗ-ийн хуралд танилцуулах.
 3. КЗ–ийн үйл ажиллагааны талаар удирдах зөвлөлийн хуралд мэдэгдэх
 4. КЗ-ийн журамт үүргийг клубүүдэд мөрдүүлэх
 5. Клубүүдийн бүхийл үйл ажиллагаанд хяналт тавих
 6. КЗ-ийн болон клубүүдийн үйл ажиллагааг хөтөлбөрийн дагуу явахад хяналт тавих
 7. Хяналтийн зөвлөл дараах үүрэгтэй
  1. Сар бүрийн эхэнд КЗ болон клубүүдийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлантай танилцаж дүгнэлт хийн “КЗ-ийн тэргүүнд” танилцуулах
  2. Үйл ажиллагаа болон санхүүтэй холбоотой асуудлыг шаардлагатай тохиолдолд удирдах зөвлөлөөр шийдвэрлүүлнэ.
  3. Клубийн тэргүүн үүрэгт ажлаа өгөх болон тухайн  клубүүдийн чуулган дээр хяналт гарган ажиллана. 

Наймдугаар бүлэг

12-дугаар бүлэг МУБИС-ийн клубийн зөвлөлийн клубүүдийн эрх

 1. Клубүүдийн эрх
 2. МУБИСОХ-ын болон КЗ-ийн дүрэм журамд өөрчлөлт оруулах санал гаргах
 3. МУБИС-ийн салбар сургуулиуд болон бусад ОЗ, Клуб, Байгууллагуудтай нээлттэй харилцах, хамтарч ажиллах
 4. МУБИСОХ-ын чуулганд хариуцлагатай гишүүний эрхтэй оролцох
 5. Үйл ажиллагааны дагуу төсөл баримтыг үндэслэн санхүүгээр дэмжүүлэх
 6. Шаардлагатай үед анги танхим гаргуулах
 7. КЗ-ийн үйл ажиллагатай танилцах
 8. КЗ-ийн хурал чуулган өөрийн саналыг хэлэлцүүлэх
 9. Тухайн клубийн гишүүн нь арьс өнгө, нас, хүйс, сургууль, ажил мэргэжлээс хамаарахгүй байна.
 10. 2-оос дээш жил клубын үйл ажиллагааг тогтвортой явуулж, КЗ-ийн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн олонхийн саналаар баталгаажин, МУБИС ОХ болон Оюутанд үйлчлэх албанаас зөвшөөрөл авсан бол сургалт явуулах эрхтэй .
 11. КЗ–ийн бусад эрхтэй.

13-дугаар зүйл Клубүүдийн үүрэг

 1. МУБИСОХ-ийн болон КЗ-ийн журамт үүрэг мөрдөх
 2. КЗ –ийн хурал чуулган хүндэтгэх идэвхтэй оролцох
 3. КЗ-ийн удирдах зөвлөлд тайлан тооцоо ирүүлэх, цаг баримтлах
 4. Удирдах удирдуулах үүрэг хүлээх
 5. Олонхын саналтай нийцэх
 6. КЗ-ийн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх
 7. КЗ-ээс явуулж буй ямар нэгэн үйл ажиллагаанд МУБИС-ийн баклаврын өдрийн ангийн оюутан оролцоно. Тухайн оюутан нь Клубүүдийн зөвлөлийн гишүүнчлэлийн бүртгэлийн хуудастай байх ёстой.
 8. МУБИС КЗ-ээс зохион байгуулж буй үйл ажиллагаанд КЗ-ээс гаргасан бүргэлийн хуудастай гишүүд оролцох ба бүртэлгүй оюутан оруулсан нь батлагдвал клубийн тэргүүний үүрэгт ажилаас түдгэлзүүлнэ.
 9. Төлбөртэй сургалт явуулах тохиолдолд КЗ-ийн тэргүүнд танилцуулсаны үндсэн дээр МУБИС ОХ болон Оюутанд үйлчлэх албанаас зөвшөөрөл авах.
 10. Дүрэмд заасан бусад үүрэг хүлээнэ

Есдүгээр бүлэг

14-дүгээр зүйл МУБИС-ИЙН КЛУБИЙН ЗӨЛӨЛИЙН ХУРАЛД БАРИМТЛАХ ДЭГ

14.1 Клубийн зөвлөлийн хурал нь 7 хоногт 1 удаа болно.

14.2 Клубийн зөвлөлийн хурал нь 7 хоног бүрийн 2 дэхь өдөр 18 цаг 00 минутанд

тогтмол болно

14.3 Хурлыг семистерт 2 буюу түүнээс дээш тасалсан тохиолдолд тухайн удирдах зөвлөлийн гишүүнд хариуцлагын арга хэмжээ авна.

14.4 Хурлаас удирдах зөвлөлийн гишүүн нь чөлөө авсан тохиолдолд орлогч хуралд заавал сууна. Хуралд суух эрх бүхий орлогч нь клубийн дэд тэргүүн байна.

14.5 Удирдах зөвлөлийн хуралд Удирдах зөвлөлийн гишүүний орлогч семистерт 4 удаа суух боломжтой ба түүнээс дээш тохиолдолд хуралд орлогч суувал тухайн Удирдах зөвлөлийн гишүүнийг хурал тасалсан гэж үзнэ.

14.6 Удирдах зөвлөлийн шуурхай хурлыг зөвхөн КЗ-ийн Дарга зарлах эрхтэй.

14.7 Удирдах зөвлөлийн хуралд Дарга Дэд дарга 2-ийн нэг нь заавал сууна. Хуралд ирэхгүй байгаа клубийн үйл ажиллагааг дэмжихгүй.

14.8 Удирдах зөвлөлийн хурал 18 цаг 00 минутанд эхлэх ба хурал эхэлснээс хойш 10 минут буюу түүнээс дээш хугацаанд хоцорч ирсэн Удирдах зөвлөлийн гишүүн нь хуралд саналын эрхгүй оролцох ба хурлаар хэлэлцсэн асуудалтай танилцаж болно.

14.9 Удирдах зөвлөлийн хуралд Удирдах зөвлөлийн гишүүн нь албаны хувцастай хүрэлцэж ирнэ.

14.10 Удирдах зөвлөлийн хуралд сууж буй Удирдах зөвлөлийн гишүүн нь хараалын үг хэллэг хэрэглэх, бие биенээ доромжлох үйлдэл гаргасан тохиолдолд хариуцлагын арга хэмжээ авна.

14.11 Удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж буй асуудал, мэдээллийг клубийн Тэргүүн нар өөрсдийн клубийн оюутнуудад цаг алдалгүй мэдээлэх ёстой.

14.12 Удирдах зөвлөлийн хуралд оролцогч удирдах зөвлөлийн гишүүдийн хурлаас гарсан шийдвэр, үүрэгт ажлыг удирдах зөвлөлийн гишүүн цаг тухайд нь 3 буюу түүнээс дээш удаа хийгээгүй тохиолдолд хариуцлага тооцно.

14. 13 Удирдах зөвлөлийн хуралд Удирдах зөвлөлийн гишүүн нь өөрийн саналыг оруулах,  хэлэлцүүлэх бүрэн эрхтэй.

Аравдугаар бүлэг

МУБИС-ийн Оюутны холбооны дэргэдэх Клубүүдийн Зөвлөлийн ээлжит чуулганы дэг

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

            МУБИС-ийн Оюутны холбооны дэргэдэх Клубүүдийн Зөвлөлийн ээлжит чуулган хуралдааны үйл ажиллагааг зохион байуулах, дотоод дэг журмыг чандлан сахиулах бусдын үг хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх боломжийг хангах, дэг зөрчигчдөд хариуцлага хүлээлгэхтэй холбогдсон харилцааг энэхүү журмаар зохицуулна.

Хоёр. Хуралдаан зохион байгуулалт, бүтэц

            МУБИС-ийн Оюутны холбооны дэргэдэх Клубүүдийн Зөвлөлийн ээлжит чуулганы хуралдаан тэргүүлэгч нь Клубүүдийн Зөвлөлийн дарга байна.

            Чуулган нь дараах бүтцийн байгууллагыг ардчилсан зарчимд тулгуурлан зохион байгуулна. Үүнд:

 • Ажлын хэсэг /Чуулганы ирц хүчин төгөлдөр болсноор татан буугдана/
 • Тооллогын комисс /Чуулганаар хэлэлцэж буй бүхийл санал хураалт, тооллогын үйлажиллагааг хариуцан зохион байгуулах/
 • Редакцийн комисс /Хөтөлбөрийн дагуу явагдаж буй үйл явц, зочид төлөөлөгчдийн хэлсэн үг, гаргасан санал, мэдэгдлийг тэмдэглэх, хөтлөх ажлыг чуулганы хаалт хүртэл хариуцна.

Гурав. Хуралдааны дэгийн зохицуулалт

Чуулганы хуралдааны дэгийн журмаар дараах харилцааг зохицуулна. Үүнд:

 • Чуулганы төлөөлөгчид нь хуралдаан даргалагчаас гараа өргөн зөвшөөрөл авч асуулт тавьж, санал хэлнэ.
 • Чуулганд оролцож буй төлөөлөгчид тухайлсан нэг асуудал дээр 2 минутанд багтаан нэг удаа үг хэлэх эрхтэй.
 • Чуулганы танхимыг хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар түр буюу удаан хугацаагаар зайлшгүй орхих тохиолдолд хуралдаан даргалагчаас зөвшөөрөл авах  
 • Чуулганд оролцогчид хүндэтгэх, хүндэтгүүлэх ёсыг баримтлан бусдыгаа үг хэлэх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх энд нөлөөлөхгүй байх 
 • Чуулганы үеэр эмх замбараагүй байдал үүсгэх, бусдыг доромжлох, гүтгэх, эрх чөлөөнд нь халдахыг хориглоно.  

Дөрөв. Хуралдааны дэг зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага

Чуулганы дэгийг зөрчсөн төлөөлөгчдөд дараах хариуцлагыг ноогдуулна.

Үүнд:

 • Анхааруулах
 • Сануулах
 • Хуралдааны танхимаас гаргах

Тав. Хуралдааны шийдвэрийг баталгаажуулах зарчим

 • Хуралдааны асуудлыг шийдвэрлэх болон сонгуулийн бүхийл санал хураалтын үйлажиллагааг нууцлалтай явуулна
 • Хуралдааны шийдвэр нь төлөөлөгчдийн мандатын ердийн олонхиор баталгаажна

МУБИС-ийн Оюутны Холбооны дэргэдэх Клубүүдийн Зөвлөлийн дарга сонгох ээлжит чуулганы хөтөлбөр,  хэлэлцэх асуудлын дэс дараалал

18:00 – 18:20        Чуулганы төлөөлөгчдийн бүртгэл

18:20 – 18:25        Ажлын хэсгийн мэдээлэл

18:25 – 18:40        Чуулганыг нээж МУБИС ийн Оюутны холбооны тэргүүн   Н.Болор-Эрдэнэ  үг хэлнэ

18:40 – 18:50        Чуулганы тооллогын комисс байгуулах

18:50 – 19:00        Клубүүдийн  Зөвлөлийн даргад нэр дэвшигчдийг танилцуулах

19:00 – 19:20        Клубүүдийн Зөвлөлд нэрдэвшигчид мөрийн хөтөлбөрөө танилцуулах

19:20 – 19:30        Клубүүдийн Зөвлөлийн даргыг сонгох сонгууль

19:30 – 19:40        Клубүүдийн Зөвлөлийн дарга сонгох чуулганы хаалтын үйл ажиллагаа