Эрдэм шинжилгээний хурал


МУБИС-ИЙН ОЮУТНЫ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ

2016 оны 04 сарын 20-30

НХУС-ийн түүхийн тэнхимээс Монгол улсын их, дээд сургуулийн оюутнуудын хооронд “Түүхийн хүрд” сэдэвт  эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулдаг.

2016 оны 12 сарын 04-09

НХУС-ийн нийгмийн ухааны тэнхимээс МУБИС-ийн оюутнуудын дунд “Багш боловсрол ба миний мэргэжил”   сэдэвт  эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулдаг.   

2016 оны 04 сарын 11-15

МБУС-ийн Мэдээлэл зүйн тэнхимээс МХТ-ийг сургалтад хэрэглэх, Мэдээлэл зүйн боловсролын хэрэгжилттэй холбоотой судалгаа хийж буй нийт оюутнуудын дунд оюутны эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулдаг.

2016 оны 04 сард

МБУС-ийн Математикийн тэнхимээс тэнхимийн оюутан, магистрантуудын дунд  оюутны эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулдаг.

2016 оны 4 сарын 11-15

МБУС-ийн  Физикийн тэнхимээс физикийн мэргэжлээр суралцдаг оюутнуудын дунд оюутны эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулдаг.

2016 оны 04 сарын 04-08

МБУС-ийн Биологийн тэнхимээс биологийн шинжлэх ухааны оюутнуудын дунд оюутны эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулдаг.  

2016 оны 04 сарын 04-08

МБУС-ийн Газарзүйн тэнхимээс тус мэргэжлээр суралцдаг оюутнуудын дунд оюутны эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулдаг.

2016 оны 04 сарын 22

БоСС-ийн Сэтгэл судлал, арга зүйн тэнхимээс Сэтгэл судлалаар сурч буй 1-4-р курсийн оюутнуудын эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион байгуулдаг.  

2016 оны 11 сарын 30- 31

БоСС-ийн Нийгмийн ажил арга зүйн тэнхимээс нийгмийн ажлын бакалавр, магистрын оюутнууд, багш нар, төгсөгчид, практикийн ажилтнууд дунд жил бүр тэнхмийн эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх чиглэл, нийгмийн тулгамдсан асуудлаас сэдэвлэн сонгож эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулдаг. 

2016 оны 04 сарын 27

БС-ийн ББАЗ тэнхимээс нийт оюутнуудын дунд судлаач оюутны хөгжлийг дэмжиж, судалгааны  ажилд дагалдуулах зорилгоор багш бүр 2-3 оюутан бэлтгэж эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулдаг.

2016 оны 04 сарын 08

БС-ийн салбар СӨБС-ийн Арга зүйн тэнхимээс өдрийн 3-4 курсийн оюутнуудын дунд эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулдаг.

2016 оны 03 сарын 10

БС-ийн салбар СӨБС-ийн Арга зүйн тэнхимээс магистрантуудын дунд эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулдаг.