Математик, Байгалийн ухааны сургууль


 

2014 онд хийсэн МУБИС-ийн шинэчлэл, бүтцийн өөрчлөлтийн үр дүнд хуучнаар Математик Статистикийн сургууль, Физик Технологийн сургууль, Компьютер, Мэдээллийн Технологийн Сургууль, Байгалийн Ухааны сургууль нэгдэн бүрэлдэхүүний 5 сургуулийн нэг болох Математик, Байгалийн Ухааны сургууль /МБУС/ болон өргөжжээ.

Сургуулийн захирлаар дэд профессор, доктор /Ph.D/ О.Алтангоо, Хөтөлбөрийн албаны даргаар докторант Т.Ганбаатар нар ажиллаж байна.

2014-2015 оны хичээлд жилд тус сургууль нь МУБИС-ийн хичээлийн 2, 3, 6 дугаар байруудад сургалтын үйл ажиллагаагаа явуулж, одоогоор нийт 88 үндсэн багш, хөтөлбөрийн албаны 9 ажилтан, үйлчилгээний 29 ажилтантай байна. Үүнээс 7 профессор, 15 дэд профессор, 16 ахлах багш сургалтын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж байна. МБУС нь дараах бүтцээр үйл ажиллагаа явуулж байна.

Захирал доктор, дэд проф.О.Алтангоо

Захирлын туслах Я.Сувд

Хөтөлбөрийн алба:

Хөтөлбөрийн албаны дарга  доктор Т.Ганбаатар  

        Мэргэжилтэн        Ж.Бурмаа

        Мэргэжилтэн        Д.Сайханцэцэг

        Мэргэжилтэн        Ц.Пүрэвсүрэн

        Мэргэжилтэн        С.Мөнхзул

Оюутан үйлчлэх алба:

          Мэргэжилтэн         О.Баясгаланцэцэг

          Мэргэжилтэн         Э.Шүрэнцэцэг

          Мэргэжилтэн         Б.Алтанчимэг

          Мэргэжилтэн         Г. Ундрах

          Мэргэжилтэн         Н.Алтанцэцэг

Хөтөлбөрийн алба нь 4 мэргэжилтэн, оюутанд үйлчлэх 5 туслах ажилтантайгаар бүх түвшний сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохицуулах, сургалт болон оюутанд чиглэсэн бусад үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, ажиллаж байна. Бакалаврын сургалт, үйл ажиллагаа: 2014-2015 оны хичээлийн жилд МБУС-д нийт 2751 оюутан, II-IY ангид нийт 17 мэргэжлээр, I ангид 2 багц хөтөлбөрөөр суралцаж байна. МУБИС-ийн шинэ бүтэц, бүрэлдэхүүний дагуу хөтөлбөрийн салбар хороо 1, хөтөлбөрийн дэд хороо 2 байгуулагдан хөтөлбөрийн шинэчлэл, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.

Хөтөлбөрийн салбар хорооны даргаар сургуулийн захирал дэд профессор О.Алтангоо, Математикийн хөтөлбөрийн дэд хороо /9 гишүүнтэй/-ны даргаар Мэдээлэлзүйн тэнхмийн эрхлэгч дэд проф. Д.Цэдэвсүрэн, Байгалийн ухааны хөтөлбөрийн дэд хороо /12 гишүүнтэй/-ны даргаар Биологийн тэнхмийн эрхлэгч дэд проф. М.Мөнхбаатар нар ажиллаж байна.  Мөн МУБИС-ийн Ерөнхий суурийн боловсрол хариуцсан дэд хорооны ахлагчаар дэд проф. Д.Цэдэвсүрэн, Багш боловсрол хариуцсан дэд хорооны ахлагчаар профессор Ц.Лувсандорж нар томилогдон ажиллаж байна.

Төгсөлтийн дараах сургалт, үйл ажиллагаа:

Тус сургууль энэ хичээлийн жилээс эхлэн магистрын сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг шинэчлэн Математик, Математикийн Боловсрол, Мэдээлэлзүй, Мэдээлэлзүйн боловсрол, Хими, Химийн боловсрол, Биологи, Биологийн боловсрол, Газарзүй, Газарзүйн боловсрол, Физик, Физикийн боловсролын чиглэлүүдээр магистрын сургалт зохион байгуулж байна. Энэ хичээлийн жилд тус сургуульд нийт магистрант суралцаж байна. 

Тэнхмүүд:                                 Тэнхмийн эрхлэгчид:

Математикийн тэнхим                        Доктор, дэд профессор Б.Сандагдорж

Математик байгалийн ухааны САЗТ     Доктор профессор Ц.Лувсандорж

Мэдээлэл зүйн тэнхим                            Доктор, дэд профессор Д.Цэдэвсүрэн

Химийн тэнхим                                           Доктор Н.Наранцогт

Биологийн тэнхим                              Доктор, дэд профессор М.Мөнхбаатар

Газарзүйн тэнхим                              Докторант Х.Цогбадрал

Физикийн тэнхим                                Докторант Х.Батболд    

Хөтөлбөрийн алба: 11-325490

Захирлын туслах: 11-310156