МУБИС-ИЙН ОЮУТНЫ ЖУРАМ


Захирлын 2015 оны 09 дүгээр сарын

09-ны өдрийн A/172 тоот тушаалын хавсралт


 ОЮУТНЫ ЖУРАМ

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1.     МУБИС-ийн бакалаврын оюутан болон магистрант, докторант /цаашид оюутан гэх/ нь ёс зүйн харилцаа, сургалт, эрдэм шинжилгээний ажилд оролцох болон хөдөлмөр зуучлал, сургалтын тэтгэлэг, оюутны байр зэрэг төрөл бүрийн үйлчилгээ хүртэх үйл ажиллагаандаа энэхүү журмыг мөрдөнө. 

1.2.     Оюутанд үзүүлэх  үйлчилгээний үндсэн зорилго нь тэдэнд сургалт, судалгааны ажил гүйцэтгэх, шинэ мэдээллийг амьдрал, практикт хэрэглэх боломж олгох, сорил, туршилт хийх аргазүйгээ гүнзгийрүүлэн дадлагажих,  туршлага  хуримтлуулах, мэргэжлийн мэдлэг, чадвараа дээшлүүлэх, тэднийг урамшуулах чиглэлээр  хөгжил, төлөвшлийг нь дэмжихэд чиглэнэ.

1.3.     МУБИС нь оюутан бүрт Боловсролын тухай хууль, дээд боловсролын тухай хуульд заасан суралцагчийн эрх, үүрэг, бусад холбогдох дүрэм, журмын хэм хэмжээнд өөрийн удирдлагатай суралцахуйн үйл ажиллагаа явуулах, холбогдох үйлчилгээг бүрэн авах боломжийг тэгш, хүртээмжтэй, нээлттэй байлгах зарчмыг баримтална.

ХОЁР. ОЮУТНЫ МӨРДӨХ ЗАРЧИМ

2.1.     МУБИС-ийн үнэт зүйлийг эрхэмлэн дээдлэх, сургуулийн нэр хүндийг өндөрт өргөж шилдэг багш, мэргэжилтэн болохын тулд авъяас, мэдлэг, чадвараа дайчлан суралцдаг байх;

2.2.     Нийгмийн эрэлт, хэрэгцээнд нийцсэн мэдлэг эзэмших, харилцааны соёл, багаар ажиллах чадварт суралцах, бусад оюутнуудтай өөрийн мэдлэг, туршлагыг хуваалцах, мөн тэднээс суралцах, хамтран ажиллахыг эрхэмлэдэг байх;

2.3.     Бүтээлчээр бие даан суралцах чадвар эзэмшихэд анхаарч, сурах мэдэхийн төлөө эрэл хайлт байнга хийдэг байх;

2.4.     Сургалтын орчин, хичээлийн байр, номын сан, сургалт-эрдэм шинжилгээний лаборатори болон сургалтын бусад хэрэгслийг хөгжих, төлөвших үйл ажиллагаандаа бүтээлчээр ашигладаг байх;

2.5.     Сургуулиас зохиож буй соёл, олон нийтийн ажилд идэвх санаачилгатай оролцож бусдыг манлайлдаг байх;

2.6.     Багш шавийн харилцааг хүндэтгэн дээдэлдэг байх.

ГУРАВ. ОЮУТНЫ БАРИМТЛАХ ЁС ЗҮЙН ХЭМ ХЭМЖЭЭ

3.1.     Оюутан нь Монгол улсын хууль тогтоомж, сургуулийн дүрэм, сургалтын журам болон “Суралцах гэрээ”-гээр хүлээсэн үүрэг, ёс зүйн хэм хэмжээг баримтлан сургуулийн дотоод дэг, журмыг чанд мөрдөх;

3.2.     Бусдад хүндэтгэлтэй хандаж, ажил хэрэгч бодитой шүүмжлэл, саналыг хүлээн авч аливаа маргаан, зөрчлийг эв зүйгээр шийдэх;

3.3.     Багш болон сургуулиас тавьсан зүй ёсны шаардлага, өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх;

3.4.     Бусдын нэр төр, эрх чөлөөг эрхэмлэн хүндэтгэж, хувийн нууцыг хамгаалдаг, тэгш ханддаг байх;

3.5.     Багш, ажилтан, ажилчдыг хүндлэх, зүй ёсны шаардлагыг биелүүлэх, хичээл, сургалтын үйл ажиллагаанд идэвх санаачлагатай оролцох, хичээлийн дэг журмыг зөрчихгүй байх;

3.6.     Сургалтын төлбөрийг тогтоосон хугацаанд төлж сургуулийн үйл ажиллагаанд чирэгдэл учруулахгүй байх;

3.7.     Сургалт, эрдэм шинжилгээний ажил гүйцэтгэхдээ бусдын зохиол бүтээл, судалгааны ажил, нээлтийг  хүндэтгэн үзэж ишлэл, зүйлт хийж, оюуны өмчийн хуулийг зөрчихгүй байх

3.8.     Бусдын санаа бодол, ухамсарт сайнаар нөлөөлөх ба үзэл бодлоо тулгах, зандрах, айлган сүрдүүлэх зэргээр авирлахгүй байх;

3.9.     Хичээл, шалгалтаас хоцрох, хүндэтгэх шалтгаангүй таслах, бие даалтын ажил гүйцэтгэхэд хуулах, хууран мэхлэх, сурч мэдэхийн төлөө бие даан эрэл, хайлт үл хийх зэрэг сурах үйл явцдаа шударга бус аргуудыг хэрэглэхгүй байх;

3.10.  Сургуулийн байр, орчин, дотуур байранд согтууруулах ундаа, мансууруулах эм, бодис хадгалах, худалдах, хэрэглэхгүй байх;

3.11.  Ёс зүйн зөрчил гаргасан оюутанд зөрчлийн хэр хэмжээ, нөхцөл байдлыг харгалзан МУБИС-ийн бүрэлдэхүүний сургууль нь сануулах, донгодох, учирсан хохирлыг төлүүлэх, сургуулиас чөлөөлөх хүртэл арга хэмжээ авч хариуцлага тооцох эрхтэй;

3.12.  Сургууль болон дотуур байрнаас хасагдах шийтгэл хүлээсэн оюутанд сургалтын, дотуур байрны төлбөрийг нь буцаан олгохгүй. Энэхүү журмын Ёс зүйн зөрчилд  заасан үйлдлүүдийг мэдээгүй байх нь хариуцлага хүлээлгэхгүй байх үндэслэл болохгүй.

3.13.  Ёс зүйн зөрчлийг бүрэлдэхүүний сургуулийн оюутны зөвлөл, харьяа тэнхим хэлэлцэж шийдэх ба сургуулиас хасах тохиолдолд МУБИС-ийн оюутны зөвлөлийн тэргүүн, тухайн сургуулийн оюутны зөвлөлийн төлөөлөл оролцон бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж шийдвэрлэнэ.

ДӨРӨВ. ОЮУТНЫ СУРАЛЦАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

4.1. Элсэлт

4.1.1.    МУБИС-д элсэх эрх авсан,  захирлын тушаалаар баталгаажуулсан суралцагчийг МУБИС-ийн ОЮУТАН гэх ба тэр цагаас оюутан болохыг гэрчлэх үнэмлэх, оюутанд үйлчлэх карт зэргийг бүрэлдэхүүний сургуулийн хөтөлбөрийн албанаас олгоно.

4.1.2.    Бакалаврын зэрэгтэй иргэн зарим мэргэжлээр эчнээ, орой болон хөрвөх сургалтын хэлбэрээр элсэн суралцаж болох ба мэргэжлийн тэнхмээс кредитийг дүйцүүлэн тооцож, бүрэлдэхүүний сургуулийн хөтөлбөрийн албанаас баталгаажуулан суралцах хугацаа, төлбөрийн хэмжээг тогтооно.

4.1.3.    Суралцахаар элсэх бусад харилцааг Сургалтын журмын 4.1 дүгээр зүйл, заалтуудыг мөрдлөг болгон Хөтөлбөрийн нэгдсэн алба шийдвэрлэнэ.

4.1.4.    Шинээр элсэгч Англи хэл-1, Англи хэл-2, Мэдээллийн технологи, Биеийн тамир, Монголын түүх соёл, Монгол хэл найруулга зүй гэсэн хичээлүүдээр кредит шууд тооцох шалгалт өгч болно. Энэ тохиолдолд тухайн хичээлийн кредитийн төлбөрийн 30 хувийг төлж шалгалтад орох бөгөөд шалгалтын дүнг тухайн хичээлийг судалсанд тооцож сургалтын системд оруулна.

 4.2.Суралцах үйл ажиллагаа, сонголт, үнэлгээ

А. Суралцах үйл ажиллагааг зохион байгуулах

4.2.1.    Сургалтын журмын 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3-т зааснаар хичээлийн жил 8 дугаар сарын 3 дахь 7 хоногийн Даваа гаригт эхэлнэ. Намар, өвөл, хавар, зуны улирлаар оюутанд санал болгосон сургалтын төлөвлөгөөг өөрчлөн, өөрийн суралцах хугацааг төлөвлөн зохион байгуулж болно.

4.2.2.    Суралцах хугацаагаа төлөвлөхөд улиралд доод тал нь 10 кредит, дээд тал нь 21 кредитийн хичээл сонгон судалж  болно. Хэрэв оюутан тухайн улиралд хичээл огт сонгоогүй бол эцэг эх, санхүүжүүлэгч талд нь мэдэгдэнэ.

4.2.3.    Өвлийн болон хаврын улиралд шинээр судлах хичээлийн захиалгыг өмнөх улирал дуусахаас 2 долоо хоногийн өмнө, үнэлгээгээ ахиулах бол дахин судлах хүсэлтээ улирлын дүн гарсны дараах 7 хоногт багтаан бүрэлдэхүүний сургуулийн хөтөлбөрийн албанд ирүүлнэ. 

4.2.4.    Оюутан 61 болон түүнээс дээш үнэлгээ авсан хичээлийнхээ үнэлгээг ахиулах зорилгоор дахин судлах тохиолдолд, өмнөх үнэлгээг хөтөлбөрийн албанд бичгээр мэдэгдэн “R” болгож, сургалтын мэдээллийн санд тэмдэглэгээ хийлгэнэ. Дахин судлах хичээлийн  зохицуулалтыг Сургалтын журмын 4.8 дугаар зүйл, заалтыг баримтлан хийнэ. 

4.2.5.    Дахин судлах тохиолдолд тухайн хичээлийн кредитийн төлбөрийг бүрэн төлсөн байна.

Б. Сонголт 

4.2.6.      Оюутан сонголт-2[1]-ийг хийх үед сонголт-1-ийг өөрчлөхгүй. Сонголт-1 ба 2 -той холбоотой бусад зохицуулалтыг хийхэд сургалтын журмын 4.3 дугаар зүйл, заалтуудыг баримтлана.

4.2.7.      Хичээл сонголт 1 ба 2-ыг хийхийн тулд өмнөх улиралд сонгосон кредитийн төлбөрийг бүрэн төлсөн байх ёстой ба зөвхөн энэ тохиолдолд сонгосон хичээл баталгаажина. Улирлын эхний долоо хоногт баталгаажаагүй сонголтыг цуцална.

4.2.8.      4 долоо хоног өнгөрөхөд сонгосон хичээлдээ суугаагүй бол тухайн хичээлийн кредитийн төлбөрийн 75 хувийг дараагийн улирлын төлбөрт шилжүүлэн тооцно. 5 долоо хоног өнгөрсөн бол тухайн хичээлийн кредитийн төлбөрийг дараагийн улиралд шилжүүлэн тооцохгүй ба буцааж олгохгүй.

4.2.9.      Дан болон 2 дахь /хавсарга/ мэргэжил эзэмших,  өөр чиглэлийн мэргэжлийн хөтөлбөрөөр суралцаж болох ба энэ тохиолдолд Сургалтын журмын 4.5, 4.5.15, 4.5.16 дугаар заалтыг мөрдлөгө болгоно.

 В. Үнэлгээ 

4.2.10. Оюутан нь Сургалтын журмын 4.6 дугаар зүйл, түүний заалтуудыг мөрдлөг болгон  тухайн хичээлээр эзэмшсэн мэдлэг, чадвар, хандлагаа хичээлийн явцад үнэлүүлнэ.  

4.2.11. Сурлагын чанарыг улирал бүрийн, мөн нийт суралцсан хугацааны голч оноо болон голч дүнгээр тодорхойлно. Голч дүн нь хичээл бүрээр оюутны авсан оноог кредитээр  нь үржүүлж, тэдгээрийн нийлбэрийг кредитийн нийлбэрт хуваасан (арифметикийн жигнэсэн дундаж) үзүүлэлт юм.

4.2.12. Оюутан бүр тухайн улирлын, мөн суралцсан нийт хугацааны голч оноо болон голч дүнтэйгээ улирал тус бүр танилцаж, үнэлгээгээ дүн гарсанаас хойш 7 хоногийн дотор бүрэлдэхүүний сургуулийн хөтөлбөрийн албанд өөрийн биеэр очиж баталгаажуулна.

4.2.13.  Оюутан өөрийн сурлагын үнэлгээнд дүгнэлт хийж, цаашид суралцах үйл ажиллагаагаа төлөвлөнө. 

4.2.14. Тухайн хичээлд 61 болон түүнээс дээш оноо авсан бол уг хичээлийн агуулгыг судалж, кредитээ биелүүлсэн, харин 60 болон түүнээс доош оноо авсан бол “хангалтгүй” суралцсан буюу тухайн хичээлийн кредитийг биелүүлээгүй гэж тус тус үзнэ.


[1]Сонгож баталгаажуулсан хичээлийг үндэслэн хуваарь зохиож, багшийн ачаалал, цагийн ноогдол хийдэг учир төлөвлөлтийг өөрчлөхгүй гэж үзнэ.

"ОЮУТНЫ ЖУРАМ"-ыг бүрэн эхээр үзэх