Оюутны холбоо


Монгол Улсын Боловсролын Их Сургуулийн Оюутны холбоо нь оюутнуудыг эгнээндээ нэгтгэн, аливаа төр захиргааны байгууллагаас хараат бус, ашгийн бус, гишүүддээ үйлчилдэг байгууллага юм. Анх 1998 онд Монголын Оюутны холбооны дэргэдэх Оюутны оролцооны бие даасан байгууллага болсон билээ. Өөрийн тамга тэмдэг, бэлгэдэл, туг, сүлд дуу, үнэмлэх, уриа, дуулал, өөрийн хэвлэмэл хуудастай бөгөөд удирдах зөвлөлийн хурлаар баталгаажсан журмын дагуу оюутныг шагнах дээд шагналтай.

МУБИС-ийн Оюутны холбоо нь Үндсэн хууль, МУБИС ийн дүрэм, ТББ ийн тухай хууль тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад акт болон дүрэм журмын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулдаг.Сургуулийнхаа нийт оюутан залуусын эрх ашгийг тууштай хамгаалж, тэдний хөгжил дэвшилд чиглэсэн хөнжлийн олон талт арга хэмжээг зохион байгуулахаас гадна сургуулийн захиргаа оюутан залуусын дунд гүүр болсоор өнөөг хүртэл ажиллаж байгаа оюутны өөрийн удирдлагын байгууллага юм. Шаардлагатай үед бусад албан байгууллагуудтай хамтран ажиллах бүрэн бололцоотой бөгөөд өөрийн албан бланк, тамга тэмдэгтэй байгууллага юм.

МУБИС-ийн Оюутны холбооны тэргүүнээр МУБИС – ийн БоСС-ийн Нийгмийн ажилтны 4 дүгээр ангийн оюутан Н.Болор-Эрдэнэ, Оюутны холбооны дэд тэргүүнээр МБУС-ийн 4 дүгээр ангийн оюутан Ноосой овогтой Мягмарбаатар, Ерөнхий нарийн бичгийн даргаар УБТС-ийн 3 ангийн оюутан Г.Төгөлдөр нар тус тус ажиллаж байна.

МУБИС-ийн Оюутны холбооны бүтэц:

 1. Удирдах зөвлөл
 2. Хяналтын зөвлөл
 3. Гүйцэтгэх хороо
 4. Дотуур байрны оюутны зөвлөл
 5. Клубүүдийн зөвлөл гэсэн салбар нэгжүүдээр үйл ажиллагаагаа зохион байгуулж байна.

МУБИСОХ нь Хяналтын зөвлөлтэй байх бөгөөд чуулганаас сонгогдсон 5 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байна.МУБИСОХ-ны Хяналтын зөвлөл нь / цаашид “Хяналтын зөвлөл” гэх/ МУБИСОХ-ны өөрийн хяналтын сонгуульт байгууллага бөгөөд Монгол улсын хууль тогтоомжийг удирдлага болгон энэхүү дүрмийн хүрээнд МУБИСОХ-ны үйл ажиллагаанд хяналтын үүргийг гүйцэтгэнэ.Хяналтын зөвлөл нь МУБИСОХ болон МУБИС-ийн удирдлага, бусад бүх шатны байгууллага, хувь хүнээс хараат бус байна.Хяналтын зөвлөлийн гишүүн нь МУБИСОХ-ны сонгуульт ажлыг хавсран хийх ёсгүй.

Хяналтын зөвлөл дараах бүрэн эрхтэй:

МУБИСОХ-ны дүрмийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих, дүгнэлт хийх.

МУБИСОХ-ны өмч хөрөнгийн ашиглалт, санхүүгийн ажиллагаанд хяналт, шалгалт хийх. МУБИСОХ-ны үйл ажиллагааны талаар Удирдах зөвлөлийн хуралд мэдэгдэх.

МУБИСОХ-ны хяналтын зөвлөл нь энэхүү дүрмийн хүрээнд өөрийн журам боловсруулан мөрдөж ажиллана.

Хяналтын зөвлөл нь дараах үүрэгтэй:

Сар бүрийн эхэнд Оюутны зөвлөл, ажлын хэсгийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлантай танилцаж дүгнэлт хийн “Тэргүүн”-д танилцуулах.

Үйл ажиллагаа болон санхүүтэй холбоотой асуудлыг шаардлагатай тохиолдолд Удирдах зөвлөлөөр шийдвэрлүүлнэ.

Бүрэлдэхүүн сургуулийн чуулганд хяналтын зөвлөлөөс төлөөлөн албан ёсоор хяналт тавьж оролцоно.

МУБИС ийн Оюутны холбооны Хяналтын зөвлөл

МУБИСОХ нь Хяналтын зөвлөлтэй байх бөгөөд чуулганаас сонгогдсон 5 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байна.МУБИСОХ-ны Хяналтын зөвлөл нь / цаашид “Хяналтын зөвлөл” гэх/ МУБИСОХ-ны өөрийн хяналтын сонгуульт байгууллага бөгөөд Монгол улсын хууль тогтоомжийг удирдлага болгон энэхүү дүрмийн хүрээнд МУБИСОХ-ны үйл ажиллагаанд хяналтын үүргийг гүйцэтгэнэ.Хяналтын зөвлөл нь МУБИСОХ болон МУБИС-ийн удирдлага, бусад бүх шатны байгууллага, хувь хүнээс хараат бус байна.Хяналтын зөвлөлийн гишүүн нь МУБИСОХ-ны сонгуульт ажлыг хавсран хийх ёсгүй.

Хяналтын зөвлөл дараах бүрэн эрхтэй:

МУБИСОХ-ны дүрмийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих, дүгнэлт хийх.

МУБИСОХ-ны өмч хөрөнгийн ашиглалт, санхүүгийн ажиллагаанд хяналт, шалгалт хийх. МУБИСОХ-ны үйл ажиллагааны талаар Удирдах зөвлөлийн хуралд мэдэгдэх.

МУБИСОХ-ны хяналтын зөвлөл нь энэхүү дүрмийн хүрээнд өөрийн журам боловсруулан мөрдөж ажиллана.

Хяналтын зөвлөл нь дараах үүрэгтэй:

Сар бүрийн эхэнд Оюутны зөвлөл, ажлын хэсгийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлантай танилцаж дүгнэлт хийн “Тэргүүн”-д танилцуулах.

Үйл ажиллагаа болон санхүүтэй холбоотой асуудлыг шаардлагатай тохиолдолд Удирдах зөвлөлөөр шийдвэрлүүлнэ.

Бүрэлдэхүүн сургуулийн чуулганд хяналтын зөвлөлөөс төлөөлөн албан ёсоор хяналт тавьж оролцоно.

Салбар сургуулийн Оюутны зөвлөл

МУБИС-ийн бүрэлдэхүүн сургуулийн оюутны зөвлөл нь / цаашид ОЗ гэх/ өөрийн сургуулийн оюутнуудын нийтлэг эрх ашиг сонирхлыг хамгаалж оюутнуудынхаа төлөө үйлчилдэг МУБИСОХ-ны нэгж байгууллага юм.Оюутны Зөвлөл нь өөрийн бэлгэдэл, туг, үнэмлэх, тэмдэг, хэвлэмэл хуудастай байж болно.Оюутны зөвлөл нь үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, төсөв, зардлын тайланг зохих журмын дагуу холбогдох эрх бүхий байгууллагад тогтоогдсон хугацаанд гаргаж өгнө.Оюутны Зөвлөл нь жилийн ажлын төлөвлөгөө, төсвийн задаргааг санхүүгийн жилтэй уялдуулан гаргах бөгөөд өөрийн сургуулийн Сургалт эрдэм шинжилгээний хурлаар болон Тэргүүнээр батлуулна.Оюутны Зөвлөл нь МУБИСОХ-ны Удирдах Зөвлөлөөс баталсан дүрмийг мөрдлөгө болгон ажиллана.

МУБИС-ийн бүрэлдэхүүний сургуулийн Оюутны зөвлөл:

МУБИС-ийн бүрэлдэхүүний сургуулийн оюутны зөвлөл нь / цаашид ОЗ гэх/ өөрийн сургуулийн оюутнуудын нийтлэг эрх ашиг сонирхлыг хамгаалж оюутнуудынхаа төлөө үйлчилдэг МУБИСОХ-ны нэгж байгууллага юм. Оюутны Зөвлөл нь өөрийн бэлгэдэл, туг, үнэмлэх, тэмдэг, хэвлэмэл хуудастай байж болно. Оюутны зөвлөл нь үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, төсөв, зардлын тайланг зохих журмын дагуу холбогдох эрх бүхий байгууллагад тогтоогдсон хугацаанд гаргаж өгнө. Оюутны Зөвлөл нь жилийн ажлын төлөвлөгөө, төсвийн задаргааг санхүүгийн жилтэй уялдуулан гаргах бөгөөд өөрийн сургуулийн Сургалт эрдэм шинжилгээний хурлаар болон ОХ-ний тэргүүнээр батлуулна.

Оюутны Зөвлөл нь МУБИСОХ-ны Удирдах Зөвлөлөөс баталсан дүрмийг мөрдлөгө болгон ажиллана.

МУБИС Оюутны холбооны салбар зөвлөлүүдийн дарга нар:

 1. Д.Бямбабаяр: Математик, Байгалийн ухааны сургуулийн Оюутны зөвлөлийн дарга
 2. О.Чанцалдулам: Нийгэм, Хүмүүлэгийн ухааны сургуулийг Оюутны зөвлөлийн дарга
 3. Б.Түмэнбаяр:      Багшийн сургуулийн Оюутны зөвлөлийн дарга
 4. Г.Төгөлдөр:         Урлаг, Биеийн тамирын сургуулийн Оюутны зөвлөлийн дарга 5.Н.Болор-Эрдэнэ:                     
 5. Боловсрол судлалын сургуулийн Оюутны зөвлөлийн даргаар тус тус амжилттай ажиллаж байна.

МУБИС-ийн Оюутны холбооны гүйцэтгэх хороонд ТНУС ийн оюутан М. Пүрэвсүх, болон бусад салбар сургууль бүрээс нэг оюутан томилогдож хамт олон болон амжилттай ажиллаж байна.

МУБИС-ийн Оюутны холбооны хяналтын зөвлөлд МБУС-ийн 3 р ангийн Б. Энхтүвшин, болон бусад салбар сургууль бүрээс нэг оюутан сонгогдож хамт олон болон амжилттай ажиллаж байна.

Монгол Улсын Боловсролын Их Сургуулийн Оюутны холбоо, Оюутны зөвлөлийн дарга нарын утасны жагсаалт:

 1.  Н.Болор-Эрдэнэ /БОСС/                МУБИС-ийн ОХ-Тэргүүн                              99750949        
 2. П.Мягмарбаатар /МБУС/                 МУБИС-ийн ОХ-Дэд тэргүүн                      99411551
 3. Г.Төгөлдөр /УБТС/                            МУБИС-ийн ОХ-Ерөнхий нарийн                95020735       

 

 1. О.Чанцалдулам /МоСС/                  НХУС-ийн Оюутны зөвлөлийн дарга         99914153 
 2. 2.Д.Бямбабаяр /МБУС/                    МБУС Оюутны зөвлөлийн дарга                88988850
 3. Г.Төгөлдөр /УБТС/                            УБТС Оюутны зөвлөлийн дарга                 95020735
 4. Б.Түмэнбаяр /БС/                             БС Оюутны зөвлөлийн дарга                      99450919
 5. Ч.Лхагва-Эрдэнэ /СӨБС/                СӨБС Оюутны зөвлөлийн дарга                94193967
 6. Н.Болор-Эрдэнэ /БоСС/                  БСС Оюутны зөвлөлийн дарга                   99750949  


Монгол Улсын Боловсролын Их Сургуулийн Оюутны Холбоо Зохион  байгуулдаг уламжлалт үйл ажиллагаа

 • “Эрдмийн баяр”
 • Танилцах үдэшлэг
 • Танилцах өдөрлөг
 • Оюутны хөгжлийн сургалт
 • Цуврал лекц
 • Парламентийн мэтгэлцээний хотын аварга шалгаруулах тэмцээн
 • Уран илтгэлийн тэмцээн
 • Центавр танин мэдэхүйн тэмцээн уралдаан
 • МУБИС-ийн Ангийн дарга нарын хөгжлийн чуулган
 • Оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал
 • Дотуур байрны шалгалт
 • Цасны баяр
 • Урлагийн их наадам
 • Хаврын баяр
 • Виза карт захиалга
 • Оюутны үнэмлэх захиалга
 • Оюутан залуустай уулзах
 • АСК
 • Шинэ жил
 • Оюутны хөгжлийн клубүүдийн үйл ажиллагааг дэмжих
 • Оюутны холбооны сэтгүүл

 Хаяг: МУБИС-ийн хичээлийн 2-р байрны 106 тоот /МУБИС Оюутны холбоо/