МУБИС-ийн "Багшийн хөгжлийн хөтөлбөр" батлагдав


"МУБИС-ийн дүрэм"-ийн 4.4.1 дүгээр заалт, Захирлын зөвлөлийн 2018 оны А/249 тоот тушаалаар "Багшийн хөгжлийн хөтөлбөр" батлагдлаа.