МУБИС-ийн 2018-2019 оны хичээлийн жилийн Улаанбаатар хотоос оюутан элсүүлэх хуваарь сонголт


Хөтөлбөрийн нэр Мэргэжлийн чиглэл Улаанбаатар хотын элсэгчдийн хяналтын тоо Хуваарь сонголт хийх өдөр Хуваарь сонголт хийх цаг
Сургуулийн өмнөх боловсролын сургууль 
1 Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол Сургуулийн өмнөх насны боловсролын багш  60 * 2018-07-05 9:00-10:00
2 Багш, урлагийн боловсрол /цэцэрлэгийн хөгжим/ Цэцэрлэгийн хөгжмийн багш  15 * 2018-07-06 16:00-16:30
Хяналтын тооны дүн 75  
Багшийн сургууль 
3 Багш, бага ангийн боловсрол Бага ангийн багш  60 * 2018-07-06 16:30-17:30
4 Багш, урлагийн боловсрол /хөгжим/ Хөгжмийн багш  24 * 2018-07-06 17:30-18:00
Хяналтын тооны дүн 84  
Математик, байгалийн ухааны сургууль
5 Багш, математикийн боловсрол  Математикийн багш  36 * 2018-07-07 9:00-10:00
Мэдээлэл зүйн багш 14 10:00-10:30
6 Программ хангамж Программ хангамж  14 10:30-11:30
7 Багш, байгалийн ухааны боловсрол  Физикийн багш  15 11:30-12:00
Химийн багш /5/ 15 12:00-12:30
Цайны завсарлага 12:30-13:00
Биологийн багш 15 13:00-13:30
Газар зүйн багш 15 13:30-14:00
8 Багш, эрүүл мэндийн боловсрол Эрүүл мэндийн багш  14 14:00-14:30
9 Экологи Экологич 14 14:30-15:00
Хяналтын тооны дүн 152  
Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны сургууль
10 Багш, нийгмийн ухааны боловсрол  Нийгмийн ухааны багш  18 * 2018-07-05 10:00-11:00
Түүхийн багш  14 11:00-11:30
Түүх, нийгмийн ухааны багш  12 11:30-12:00
11 Аялал жуулчлал  Аялал жуулчлал /түүх/  14 12:00-12:30
Цайны завсарлага 12:30-13:00
12 Багш, монгол хэл уран зохиолын боловсрол Монгол хэл-уран зохиолын багш  22 13:00-14:00
13 Хэл, уран зохиол Хэл, уран зохиол  12 14:00-14:30
14 Багш, гадаад хэлний боловсрол  Англи хэлний багш  16 14:30-15:00
Орос хэлний багш  18 15:00-15:40
Хятад хэлний багш 13 15:40-16:20
Солонгос хэлний багш 12 16:20-16:50
Герман хэлний багш  12 16:50-17:30
Япон хэлний багш 12 17:30-18:00
15 Багш, гадаад хэлний боловсрол*** Орос, монгол хэлний багш  12 18:00-18:30
Орос, англи хэлний багш  12 18:30-19:00
16 Сэтгүүл зүй** Сэтгүүлч  8 19:00-19:30
Хяналтын тооны дүн 207  
Дүрслэх урлаг, технологийн сургууль
17 Багш, урлагийн боловсрол* Дүрслэх урлагийн багш  14 * 2018-07-6 13:00-13:30
Зурагзүй дизайны багш  14 13:30-14:00
Дизайн технологийн багш  12 14:00-14:30
18 Компьютер график дизайн* Компьютер график дизайн  12 14:30-15:00
Мультимедиа дизайн  12 15:00-15:30
19 Хувцас дизайн* Хувцас дизайн  12 15:30-16:00
Хяналтын тооны дүн 76    
Биеийн тамирын сургууль
20 Сэтгүүл зүй Спортын сэтгүүлч  14 * 2018-07-06 9:00-9:30
21 Багш, биеийн тамирын боловсрол* Биеийн тамирын багш  34 9:30-10:30
Биеийн тамирын багш, арга зүйч 14 10:30-11:00
22 Аялал жуулчлал  Аялал жуулчлал /спортын/ 14 11:00-11:30
23 Спортын дасгалжуулагч* Спортын дасгалжуулагч  12 11:30-12:00
24 Спортын дасгалжуулагч* Спортын дасгалжуулагч /хөл бөмбөгийн/  12 12:00-12:30
Хяналтын тооны дүн 100    
Боловсрол судлалын сургууль
25 Боловсрол судлал Боловсрол судлаач  12 * 2018-07-07 15:00-15:30
26 Багш, насан туршийн боловсрол Насан туршийн боловсролын багш  12 15:30-16:00
27 Багш, тусгай хэрэгцээт боловсрол Тусгай хэрэгцээт боловсролын багш  12 16:00-16:30
28 Сэтгэл судлал Сэтгэл судлаач  15 16:30-17:00
29 Нийгмийн ажил  Нийгмийн ажилтан  13 17:00-18:00
Хяналтын тооны дүн 64  
Хяналтын тооны нийт дүн 758  

МУБИС-ийн элсэлтийн төв комисс