“Хөтөлбөрт суурилсан даалгавар боловсруулах арга зүй” сургалтад урьж байна